Utbildning                

 

                         INBJUDAN

 

     Grundläggande utbildning i Svensk krisberedskap

Kursen är inriktad på att under tre dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå. Erfarenheter från verkliga och allvarliga händelseförlopp kommer också att belysas.

Kursen riktar sig i första hand till sådana medlemmar som förutsätts komma att få viktiga roller i detta system antingen som medlemmar med avtal vilka knyter dem till viktiga befattningar i systemet eller till funktionärer hos organisationerna vilka förutsätts komma att syssla med frågor som har att göra med krisberedskap.

Kursen genomförs av Civilförsvarsförbundet tillsammans med Försvarsutbildarna och vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer.

Kursen genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Därför är det viktigt att deltagarna i första hand kommer från det län i vilket kursen genomförs.

Plats:         Sundsvall

Datum:       28 - 30 november

Sista anm:  20 oktober 

Anmälan: http://www.civil.se/kurser/grundlaggande-utbildning-i-svensk-krisberedskap/ eller till nedanstående.

 

 

Tommy Sjöberg
Verksamhetsledare
Civilförsvarsförbundet
Fabriksgatan 10 B
891 33 Örnsköldsvik
Kansli: 0660-884 92
Mobil: 070-34 10 222
Fax: 0660-880 54
E-post: 
tommy.sjoberg@civil.se
Hemsida: 
www.civil.se
www.hjartstartarregistret.se


 

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse vars mål är att förebygga otrygghet i samhället. Vi gör detta genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning. 

 

 

 

HÄRNÖSAND